Apolonska svetlosna paralelna znanja

Apolonska svetlosna paralelna znanja nas uče kako da otvorimo i slijedimo put ljubavi unutar nas, kroz koji uvećavamo sopstvene snage i umanjujemo slabosti. Jedan od ciljeva Puta Ljubavi je upoznavanje samog sebe na način koji doprinosi razvoju ličnih i profesionalnih potencijala, samopomoć i pomoć ljudima. Jedan od darova Znanja je da ljudi mogu prepoznati i izbeći sudbinske zamke koje su sadržane u datumu rođenja (od Svetla dati kvaliteti rođenjem), imenu i prezimenu.

 • Crvena ruža Apolon

  Granica između nas i sveta koji nas okružuje je naš nivo svesti. Postoje aktivne i pasivne tehnike znanja koje nam pomažu da na bezbedan način razvijamo nivo svesti, harmonizujemo odnose sa okruženjem, podstaknemo ostvarenje željenih ličnih, profesionalnih, emotivnih i drugih ciljeva.

  “Ja nisam iz prošlosti, Ja nisam iz budućnosti.
  Ne pripadam niti jednom posebnom prostoru, vremenu ili narodu.
  Ja sam visoko profinjeno stanje svesti
  do kojeg se stiže upornim hodom u ispravnom smeru.” (KAMO)

  Znanja svima pomažu, otvorena su i prilagodljiva vremenu u kome živimo. Bude radost, ljubav, povezuju sve ljude božanskom iskrom u emociji energije Ljubavi. Pripadaju svim ljudima, bez obzira na pol, rasu, veroispovest, seksualnu opredeljenost. Svako ima pravo upoznati sebe i odlučiti šta je za njega dobro.

  Grupi Apolonskih svetlosnih paralelnih znanja pripadaju: Put Ljubavi - Učenje KAMO, Nauka o lepom, Knjiga Kreativne Mudrosti – Varnice i Živo Znanje - Knjiga Kretanja (Knjiga Promena). Znanja se međusobno prožimaju, nisu suprotstavljena i dopunjuju se čime su prilagođena za sve nivoe svesti.

UČENJE KAMO

Učenje KAMO – Učenje Vatre je jedno od duhovnih učenja Svetlosnih apolonskih paralelnih znanja, najfleksibilnije i najprilagodljivije učenje, u čijem središtu je čovek. Rad na sebi je jedan od puteva drevnog Učenja KAMO, čiji plodovi i tehnike (aktivne i pasivne) su namenjeni samorazvoju, iscelenju i pomoći drugima.

 • Znak vatre

  Aktivna tehnika je Ples Anđela, zasnovana na elementima postojanja i elementima života: disanju, kretanju, mišljenju, čijom sinhronizacijom se aktivira dosezanje božanskog u čoveku i pokretanje Velikog Zakona Bezgraničnosti:

  “Kad se bezgranično dosegne ono se utrostučuje i pri tome štiti”.

  Pasivna tehnika je meditacija. Meditirajući, ne predugo, uz ponavljanje određene božanske reči – mantre, skrećemo pažnju Univerzumu, sveopštem postojanju, na nas da idemo božanskom stazom ka Svetlu kroz Ljubav. Meditacije se rade isključivo u saglasnosti sa uputstvima učitelja i izvode se na oficijelnim nazivima. Ne preporučuje se samostalno eksperimentisanje i rad.

Velike Sile i Kvaliteti Duha

Sve što postoji sazdano je od kvaliteta duha, kojih ima dvanaest. Svi smo vođeni Svetlom i stvaralačkim, božanskim silama, energijama sveopšteg postojanja, Univerzuma, od kojih je sve postalo: Vatrom, Vodom, Zemljom i Vazduhom. Svaka od velikih sila daje po tri kvaliteta duha u građu Svetla: centralni, aktivni i ciljni.

  Oficijelni naziv Simbolički Kvalitativni
KAMO AEMEA
XOAOX
XOROX
Štap
Merkur
Feniks
Međuzavisnost
Snalažljivost
Emotivnost
GAMO AIMIA
XIAIX
ROLOR
Planina
Nevidljivost
Ptica
Stabilnost
Ravnoteža
Radost
DAMO DIMID
MOXOM
DODŽOD
Jezero
Sudija
Delfin
Formativnost
Zakonitost
Privlačnost
OAMO OAOAO
OAMAO
ĐOIOĐ
Vetar
Strela
Čovek
Pokretljivost
Progresivnost
Ljubav
 • Mjesec Sunce

  Elementi Svetla su: Mudrost, Intuicija, Lepota
  Kvaliteti Svetla su: Kreativna Mudrost, Intelektualna Mudrost, Kreativna Lepota i Pojavna Lepota
  Svetlosni polovi: Sunce i Mesec

  Kvaliteta kroz mesece rođenja ima 12 i to su: privlačnost, radost, emotivnost, ljubav, ravnoteža, zakonitost, progresivnost, snalažljivost, stabilnost, formativnost, pokretljivost i međuzavisnost. Može se naći paralela sa horoskopskim znakovima zapadne, istočne, indijske astrologije.

  Lepotu grade: privlačnost, radost, emotivnost i ljubav.
  Intuiciju grade: ravnoteža, zakonitost, progresivnost i snalažljivost.
  Mudrost grade: stabilnost, formativnost, pokretljivost i međuzavisnost.
  Spajanjem Kreativne Mudrosti i Kreativne Lepote dobijamo Stazu Sunca, a spajanjem Intelektualne Mudrosti i Pojavne Lepote Stazu Meseca.
  Postoje simbolički, kvalitativni i oficijelni nazivi na jeziku Znanja.

  Meditacije se rade isključivo u saglasnosti sa uputstvima učitelja i izvode se na oficijelnim nazivima. Ne preporučuje se samostalno eksperimentisanje i rad.

 • Mjesec

  Nauka o Lepom (KGDO: Sila Kamo, Sila Gamo, Sila Damo, Sila Oamo) objašnjava učešće sila u sveopštem postojanju, kao i njihovo međusobno prožimanje i manifestaciju u fizičkom svetu realnosti. Nauka o Lepom je skup visokih etičkih normi i standarda koji predstavlja kodeks ponašanja za pripadnike i duhovne učitelje Svetlosnih apolonskih paralelnih znanja. Ona na praktičan način širi spoznaje o lepoti u nama i u svetu koji nas okružuje sledeći precizno svetlosnu apolonsku nit Lepota = Mudrost = Ljubav = Svetlo. U novoj eri duhovnosti Nauka o Lepom zauzimaće sve više prostora i mesta u svakodnevnom i duhovnom životu pojedinaca, nacija, naroda.  “Nije greh lepo živeti. Greh je ne početi lepo živeti” – Predrag Jevtić – Omoromano

 • Ruza

  Učenje Varnica je jedno iz grupe učenja Svetlosnih apolonskih paralelnih znanja i unutar njih zauzima posebno mesto. Varnice su uzvišeno duhovno učenje koje zahteva unekoliko izmenjen režim života od svojih sledbenika. Dok je u središtu Učenja Vatre KAMO čovek, u središtu Učenja Varnica središte predstavlja širi društveni sloj ljudi, država, nacija i čovečanstvo. Kroz duhovne zakone i određene duhovne veštine sledbenici Varnica na relativno lak i bezbedan način stupaju u kontakt sa Stanjem Apsoluta, unutar koga se stiče jasna slika o ljudima, stvarima, događajima, uzročno – posledičnim vezama, lišenih zamagljenosti perspektive sa nivoa fizičkog postojanja. Kroz ovaj nivo moguće je duhovno delovanje u skladu sa prirodnim zakonima i menjanje tokova sudbina pojedinaca (isključivo uz njihovu saglasnost), naroda i prostora (uz delovanje viših intelegencija i sila postojanja). Sledbenici Varnica imaju različite duhovne nivoe. Prvi nivo je Čuvar Varnica. Na izvestan način to je paralela sa statusom vrlo naprednog praktikanta u Učenju Vatre. Drugi nivo je Svetlosni Gardista. Njegova-njena osnovna odlika je širina poimanja, lekovitost prisustva, kapacitet ratničkog duha. Svetlosni Gardisti su za svoj rad odgovorni sebi, Znanju i svom duhovnom učitelju. Sledbenici Varnica u određenom trenutku svog duhovnog razvoja stupaju u kontakt sa duhovnim učiteljima bestelesnim inteligencijama. U direktnoj ili indirektnoj formi svi duhovni učitelji su za svoj rad odgovorni Velikom Učitelju. Struktura Varnica je vrlo kompleksna i zahteva uvek aktivne četiri Iskre (Čuvari Varnica ili Gardisti). U novoj duhovnoj eri koja je nastupila sledbenici Varnica imaju (imaće) istovremeno posmatranje preklapanja više različitih stvarnosti i na običnom, fizičkom nivou postojanja, bez posebnih priprema i meditativnih tehnika. Postoji aktivni i pasivni uticaj sledbenika Varnica tj. kroz njih deluje Svetlo i upućuje ljude u ispravnom smeru razloga njihovog rođenja u skladu sa božanskim planom, pri čemu štite i okolinu i prostor u kojem se nalaze.

 • Lotus

  Knjiga Kretanja predstavlja večno aktivno živo znanje i deo je Svetlosnih apolonskih paralelenih znanja u kojima zauzima posebno mesto. Ona predstavlja nadogradnju međusobno povezanih učenja unutar Paralelnih Znanja, a njena univerzalnost sadržana je u četvrtom delu knjige – Živa Knjiga, koja se jedino i isključivo usmeno prenosi sa Učitelja na Učenika. Sledbenici Knjige Kretanja su Ratnici Svetlosti. Sva učenja Svetlosnih apolonskih paralelnih znanja namenjenja su za dobrobit ljudi, čovečanstva. Postoji ih ukupno 12, a 4 učenja su otvorena u ovom periodu: Učenje Vatre KAMO, Nauka o Lepom (KGDO), Varnice (Knjiga Kreativne Mudrosti) i Knjiga Kretanja. Učenja su aktivna kroz prostore i vreme u kojem živimo. Ratnici Svetlosti i njihovi učitelji su za svoj rad odgovorni sebi, Znanju i direktno Velikom Učitelju.Duhovni učitelji apolonskih svetlosnih paralelnih znanja
(duhovni učitelji)

 • Ruza

  Duhovni učitelj je onaj koji ide upornim hodom u ispravnom smeru, poštujući zakone i smernice duhovnog puta – učenja i na tom putu prepozna u sebi put ljubavi kroz Apolonska svetlosna paralelna znanja, ostajući otvoren za svet koji ga okružuje. Svojim primerom pokazuje ispravnost puta poštujući svoj i tuđe puteve, nauku i vreme u kojem živi. Pri tom je umeren, jer svaki nasilan ulazak u Znanja, učenja, tehnike bez umerenosti i vođstva je direktan put u ludilo.

  Može biti pripadnik bilo koje rase, religije ili pola, sloboda volje je ispoštovana. To je lični izbor, jer sva su znanja povezana božanskom vatrenom iskrom i nisu suprotstavljena jedna drugima.

  Praktikant je onaj koji je prošao inicijalni proces duhovnog očišćenja i u redovnom životu se konstruktivno bavio i primenjuje aktivne i pasivne tehnike: ples i meditaciju, 9 do 12 meseci. Imaju ličnu komunikaciju sa duhovnim učiteljem koji brine o njihovom razvoju na svim životnim poljima.

  Napredni praktikant je onaj koji najmanje tri godine praktično primenjuje tehnike, a istovremeno poseduje afinitet ka daljem postizanju ciljeva i usavršavanju. Iz ove grupe nastaju učitelji.

  Učitelj je onaj koji je kroz teoriju i praktičnu primenu savladao i pokazao poznavanje duhovnih zakona, znanja i njihove praktične primene.